ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εθνική Νομοθεσία
Απόφαση Αριθμ. Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727 (Νέος αντικαπνιστικός νόμος)
Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α’/3.8.2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4419/2016-ΦΕΚ 174/Α
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς  την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών – μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτημα ΙΙ της Oδηγίας αυτής τροποποιήθηκε με την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις.
Νόμος Υπ’ Αριθμ. 3730/2008 – ΦΕΚ 262/A’/23.12.2008
Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις.
Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4600/2019 ΦΕΚ (43_9-3-2019 τΑ΄)
Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις.
Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 / Α / 27-05-2016)
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
Εγκύκλιος Δ2β/Γ.Π.οικ. 73854
Πληροφορίες για την πληρωμή των ηλεκτρονικών παραβόλων του Ν. 4419/2016 για την κοινοποίηση των προϊόντων καπνού και των ηλεκτρονικών τσιγάρων και την αξιολόγηση του τεχνικού φακέλου για τα νέα προϊόντα καπνού.
Εγκύκλιος Γ.Π. /Δ2β/οικ.59077
Εφαρμογή των άρθρων 96 και 97 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α 43/9.3.2019) – Ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ
Απόφαση Γ.Π./Δ2β/οικ.14654/19
Γνωστοποίηση έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Υγείας με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο, των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και των καταστημάτων όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, καθώς και του χρόνου καταβολής και της διαδικασίας είσπραξης του ετήσιου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 45 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 υποπαρ. Ι.6 του ν. 4254/2014 (85 Α΄)», όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 103 Β’/2019)
Υπουργική Απόφαση 2986/2016
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο, των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και των καταστημάτων όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, καθώς και του χρόνου καταβολής και της διαδικασίας είσπραξης του ετήσιου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ.  45 του   ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 υποπαρ. Ι.6 του ν. 4254/2014 (85 Α΄)».
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 91354
Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
Εγκύκλιος οικ. 39190
Οδηγίες για την Εφαρμογή του Νόμου 4419/2016 (ΦΕΚ 174/ τ. Ά/ 2016) ως προς την κατασκευή, πώληση, προβολή, παρουσίαση των προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και συναφών προϊόντων.
Εγκύκλιος Αριθμ. 38000/2018
Απαγορεύσεις της διαφήμισης, προώθησης και προβολής των προϊόντων καπνού
Εγκύκλιος Αριθμ. 338508/2018
Υπενθύμιση οδηγιών σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος στις δημόσιες υπηρεσίες – Εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας
Εγκύκλιος Αριθ.8809/2018
Απαγόρευση καπνίσματος – εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας
Εγκύκλιος 10790/2017
Εφαρμογή του Νόμου 4419/2016 εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ για τα προϊόντα καπνού και άλλα συναφή προϊόντα αναφορικά με χρήση και κατανάλωση αυτών
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 1182030
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, των διαδικασιών παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη-Μέλη, επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., παρακολούθησης και ελέγχου αυτών.
Εγκύκλιος Αριθ.6747/2014
Εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος
Εγκύκλιος 3399/2014
Εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους
Υπουργική Απόφαση Αριθμ.104720/2010
Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την  εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α΄/3.8.2010).

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/586 της Επιτροπής
Σχετικά με τεχνικά πρότυπα για τον μηχανισμό επαναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων.
Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2183 της Επιτροπής
Σχετικά με τον καθορισμό κοινού μορφοτύπου για την κοινοποίηση των ηλεκτρονικών τσιγάρων και των περιεκτών επαναπλήρωσης.
Οδηγία 2014/40/ΕΕ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
Για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (REACH)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.  1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου (CLP)