Οι επιπτώσεις του ηλεκτρονικού τσιγάρου στην υγεία

Αναφέρουμε αποτελέσματα υγείας (αρτηριακή πίεση, καρδιακό ρυθμό, σωματικό βάρος, πνευμονική λειτουργία, αναπνευστικά συμπτώματα, εκπνεόμενο μονοξείδιο του άνθρακα [eNO], εκπνοή μονοξειδίου του άνθρακα [eCO] και υπολογιστική τομογραφία υψηλής ανάλυσης [HRCT] των πνευμόνων) από μια έρευνα παρατήρησης 3.5 ετών μιας ομάδας εννέα καθημερινών χρηστών του ηλεκτρονικού τσιγάρου (μέσος όρος ηλικίας 29,7 (± 6,1) ετών) που δεν έχουν καπνίσει ποτέ και μια ομάδα αναφοράς 12 ατόμων που δεν κάπνισαν ή άτμισαν ποτέ.

Δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν σημαντικές αλλαγές κατά την περίοδο παρατήρησης στη βασική γραμμή είτε των χρηστών ηλεκτρονικού τσιγάρου είτε ανάμεσα στους χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου και των αντικειμένων ελέγχου (άτομα που δεν καπνίζουν ούτε ατμίζουν) σε οποιοδήποτε από τα αποτελέσματα υγείας που εξετάστηκαν.

Επιπλέον, δεν διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα στο HRCT των πνευμόνων και δεν αναφέρθηκαν συνεπώς αναπνευστικά συμπτώματα στην ομάδα χρηστών ηλεκτρονικού τσιγάρου. Παρόλο που δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι κάποια βλάβη μπορεί να συμβεί σε μεταγενέστερα στάδια, η μελέτη αυτή δεν κατέδειξε ανησυχίες για την υγεία που να συνδέονται με τη μακροχρόνια χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε νεαρούς χρήστες που δεν κάπνιζαν καπνό.

Σε ένα μικρό δείγμα νεαρών ενηλίκων, μη καπνιστών και καθημερινών χρηστών ηλεκτρονικού τσιγάρου, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν προσεκτικά για περίπου 3.5 χρόνια, σε σύγκριση με μια προσεκτικά αντιστοιχισμένη ομάδα που ούτε καπνίζουν ούτε χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τσιγάρο, δεν διαπιστώθηκε μείωση των σπιρομετρικών δεικτών, ανάπτυξη αναπνευστικών συμπτωμάτων, ούτε αλλαγές στους δείκτες της φλεγμονής των πνευμόνων στον εκπνεόμενο αέρα ή ευρήματα πρόωρης βλάβης των πνευμόνων στο HRCT.

Ακόμα και οι πιο βαρείς χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν οποιαδήποτε ένδειξη εμφάνισης τραυματισμού στον πνεύμονα όπως αντικατοπτρίζεται σε αυτές τις κλινικές μετρήσεις, φυσιολογίας και φλεγμονών. Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές στην αρτηριακή πίεση ή τον καρδιακό ρυθμό. Δεδομένου ότι οι χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου που μελετήθηκαν δεν ήταν ποτέ καπνιστές, πιθανές συγχύσεις από την εισπνοή καύσιμου καπνού έχουν αποφευχθεί.

Ενώ το μέγεθος του δείγματος ήταν μικρό, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης μπορεί να παράσχουν ορισμένες προκαταρκτικές αποδείξεις ότι η μακροχρόνια χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων είναι απίθανο να προκαλέσει σημαντικές ανησυχίες για την υγεία σε σχετικά νεαρούς χρήστες. Υπάρχει εγγύηση για περαιτέρω μελέτες σε μεγαλύτερο δείγμα χρηστών ηλεκτρονικού τσιγάρου είτε με ιστορικό καπνίσματος είτε χωρίς.

Πηγή: https://www.nature.com/articles/s41598-017-14043-2